Sözleşmeler

BİNA VE TESİSLERE GELEN ZİYARETÇİLERE AİT KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak ÇİÇEKYAĞ HAS UN VE YEM FAB. A.Ş. (“Şirketimiz”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin tarafımızca işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; https://balikesirun.com.tr/tr/KVKK  internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan ÇİÇEKYAĞ HAS UN VE YEM FAB. A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ndan ulaşabilirsiniz. 

İşbu aydınlatma metni kapsamında; hangi kişisel verilerinizin işlendiği, kişisel verilerinizin hangi amaçla işlenebileceği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, kişisel verilerinizin aktarılabileceği taraflar ve sahip olduğunuz haklar konularında tarafınıza bilgi verilmektedir.

 

Ziyaretçilerin İşlenen Kişisel Verileri

 

Kimlik Bilgileri: Ziyaretçi tarafından verilen Ad, Soyad ve T.C. Kimlik Numarası bilgisini,

İletişim Bilgileri: Ziyaretçi tarafından verilen telefon numarası, adres ve diğer iletişim bilgilerini,

Ziyaretçi görsel verisi; Kapalı devre güvenlik kamerası görüntüleri

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

 

Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz bina ve tesis güvenliğinin sağlanması ve Şirketimiz’in, diğer iştiraklerimizin ve gerek Şirketimiz ile gerekse iştiraklerimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü kişilerin hukuki, teknik, ticari güvenliği ve iş güvenliğinin temini, acil durum süreçlerinin planlanması, Şirketimize giriş-çıkış yapan her türlü ziyaretçinin tespiti ve kontrolü ile bunlara ilişkin operasyon ve çalışmaların hukuka uygun şekilde planlanması ve icrası;  Şirket ve yerleşkelerinin ve Şirketin ilişki içerisinde olduğu tarafların fiziki ve/veya elektronik ortamlarının güvenliğinin temini gibi amaçlarla; 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.  

 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi<

 

Kişisel verileriniz, binalarımızda bulunan ziyaretçi formları ve matbu diğer belgelerle güvenlik kameraları (CCTV) da dahil olmak üzere otomatik veya otomatik olmayan farklı  yollarla fiziki ve/veya elektronik ortamlarda hukuka uygun şekilde toplanmaktadır. Bu mecralardan toplanan kişisel verileriniz,

 

-Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

-Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

-Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

-Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

-İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

-Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

-İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

 

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenilmektedir.

 

Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amaçları

 

Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen Amaçlar kapsamında yurt içinde veya yurt dışında yerleşik hissedarlarımız, iştiraklerimiz ve bağlı ortaklıklarımız, topluluk şirketlerimiz, tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız dahil olmak üzere kanunen yetkili kamu kurumları ve/veya kanunen yetkili özel kişilere 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarım şartlarına uygun olarak aktarılabilmektedir.   

 

Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

 

Kişisel veri sahipleri olarak;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarınız bulunmaktadır. Bu haklarınızın etkili bir şekilde kullanılması için için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve talep olunan diğer bilgiler ile KVKK 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; https://balikesirun.com.tr/tr/veri-sahibi-basvuru-formu  adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Gümüşçeşme Mah. 250 Sokak No:13-19/A Altıeylül/Balıkesir adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, iadeli taahhütlü posta ile iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu cicekyag.hasun@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak göndererek de taleplerinizi iletebilirsiniz.